براي او كه نبودنش برايم محال بود

 

وقتي كه ديگر نبود ، من به بودنش نياز مند شدم

وقتي كه ديگر رفت ، من به انتظار آمدنش نشستم

وقتي كه ديگر نمي توانست مرا دوست بدارد ،

من او را دوست داشتم

وقتي كه او تمام كرد ، من شروع كردم

وقتي او تمام شد ، من آغاز شدم

و چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگي كردن

مثل تنها مردن

 

/ 0 نظر / 15 بازدید