سلام به دوستان خوبم.10.gif

حتما اونايی که مثل من پشت کنکوری هستند و الان هم دارن شديد برای کنکور می خونن ( بازم مثل من22.gif03.gif) ميدونن که امسال به جای درس بيسيک درس ويژوال بيسيک رو گذاشتند.

به خاطر همين من برای آشنايی خودم و شما دوستای خوبم اين مطلب رو می ذارم .08.gif07.gif

اميدوارم به دردتون بخوره و امسال بتونيد با رتبه بالا قبول بشيد. 22.gif

برای منم هم دعا کنيد که منم قبول بشم03.gif05.gif

 

 

برای نوشتن برنامه‌های مهندسی، محاسباتی، گرافیکی و آماری نیاز دارید تا از برخی توابع ریاضی استفاده نمائید. ویژوال بیسیک 6 دارای مجموعه‌ای از توابع است که برای انجام محاسبات عددی پیش بینی شده اند. در این مقاله ابتدا با این توابع آشنا شده و سپس چگونگی ایجاد سایر توابع ریاضی را که در میان این مجموعه وجود ندارند خواهید دید. در پایان نیز با توابع ریاضی موجود در دات نت آشنا می‌شوید.

تابع Abs (قدرمطلق):
مقدار بدون علامت یک عدد را برمی‌گرداند.

تابع Atn (آرک تانژانت):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر زاویه‌ای است که تانژانت آن عدد ورودی تابع است.

تابع Cos (کسینوس):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر کسینوس زاویه ورودی است.

تابع Exp (توان نمانی):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر e به توان ورودی تابع است.

تابع Int (تابع کف یا تابع جزء صحیح):
نزدیکترین عدد صحیح مساوی یا کوچکتر نسبت به عدد ورودی را برمی‌گرداند.

تابع Log (لگاریتم):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر لگاریم طبیعی عدد ورودی است (لگاریتم بر مبنای عدد e یا همان Ln).

تابع Round (گرد کردن):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر نزدیکترین عدد صحیح به مقدار عدد ورودی است.

تابع Sgn (علامت):
خروجی این تابع عددی از نوع صحیح است که نشان دهنده علامت عدد ورودی است.

تابع Sin (سینوس):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر سینوس زاویه ورودی است.

تابع Sqr (جذر):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر ریشه دوم یا جذر عدد ورودی است.

تابع Tan (تانژانت):
خروجی این تابع عددی از نوع double است که برابر با تانژانت زاویه ورودی (برحسب رادیان) می‌باشد.

نکته: برای محاسبه توان nام یک عدد (n می توان صحیح یا اعشاری باشد) از اپراتور ^ استفاده نمائید. برای مثال:

2 ^ 5 = 32 9 ^ 0.5 = 3 4.2 ^ 3.7 = 202.31ایجاد سایر توابع ریاضی که در ویژوال بیسیک 6 وجود ندارند
جدول زیر چگونگی محاسبه سایر توابع ریاضی که در ویژوال بیسیک 6 وجود ندارند را نشان می‌دهد:

تابع فرمولسکانت Sec(X) = 1 / Cos(X)کسکانت Cosec(X) = 1 / Sin(X)کتانژانت Cotan(X) = 1 / Tan(X)آرک سینوس Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(1-X * X ))آرک کسینوس Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(1-X * X)) + 2 * Atn(1)آرک سکانت Arcsec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + Sgn((X) -1) * (2 * Atn(1))آرک کسکانت Arccosec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + (Sgn(X) - 1) * (2 * Atn(1))آرک کتانژانت Arccotan(X) = Atn(X) + 2 * Atn(1)سیونس هیپربولیک HSin(X) = (Exp(X) - Exp(-X)) / 2کسینوس هیپربولیک HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2تانژانت هیپربولیک HTan(X) = (Exp(X) - Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X))سکانت هیپربولیک HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X))کسکانت هیپربولیک HCosec(X) = 2 / (Exp(X) - Exp(-X))کتانژانت هیپربولیک HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) - Exp(-X))آرک سینوس هیپربولیک HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1))آرک کسینوس هیپربولیک HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X - 1))آرک تانژانت هیپربولیک HArctan(X) = Log((1 + X) / (1 - X)) / 2آرک سکانت هیپربولیک HArcsec(X) = Log((Sqr(1-X * X) + 1) / X)آرک کسکانت هیپربولیک HArccosec(X) = Log((Sgn(X) * Sqr(X * X + 1) +1) / X)آرک کتانژانت هیپربولیک HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X - 1)) / 2لگاریتم بر مبنای N LogN(X) = Log(X) / Log(N)

اعداد π و e
برای استفاده از اعداد پی و e در برنامه‌های خود، ثوابت زیر را تعریف نمائید:

Const Pi = 3.14159265358979 Const e = 2.71828182845904


همچنین عدد پی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

Pi = 4 * Atn(1)تبدیل رادیان به درجه
چون اکثر توابع مثلثاتی بر حسب رادیان کار می کنند گاهی اوقات نیاز داریم تا زوایا را از در جه به رادیان و بالعکس تبدیل کنیم. برای تبدیل یک زاویه بر حسب رادیان به درجه، آنرا در 180 ضرب کرده و سپس بر عدد پی تقسیم می‌کنیم:

Degree(x) = x * 180 / Pi


برای تبدیل یک زاویه بر حسب درجه به رادیان، آنرا در عدد پی ضرب کرده و سپس بر 180 تقسیم می‌کنیم:

Rad(x) = x * Pi / 180
Box2.gifمقاله‌های دیگر در این زمینه Box.gifآشنایی با شیئ پرینتر در ویژوال بیسیک Box.gifبررسی توابع مدیریت رشته‌ها در ویژوال بیسیک Box.gifایجاد کلاسی برای کار با فایلهای XML در ویژوال بیسیک Box.gifاستفاده از +COM در ساخت صفحات ASP Box.gifاستفاده از اکتیوایکس‌های server-side در ساخت صفحات ASP

/ 0 نظر / 18 بازدید